MJEDISET LUMORE Përgjatë Murës dhe Vjosës

Përgjatë Murës dhe Vjosës hartëzon dhe portretizon se si ndryshimet dhe vazhdimësitë e lumenjve Mura (Slloveni) dhe Vjosa (Shqipëri) strukturohen në peizazhet lumore dhe mishërohen në jetën e përditshme të njerëzve që banojnë në to. More..