Mura - Petanjci

Območje Petanjcev in Radencev je znano po bogatih zajetjih mineralne vode in stoletni tradiciji zdravilišč ter termalnih bazenov. Na tem območju je več kot dvajset delujočih izvirov mineralne vode, ki vsebuje visoko vrednost naravnega ogljikovega dioksida. Zelo slikovit je Petanjski vrelec na desnem bregu reke Mure, ki je prepoznaven po ognjeno rdečem izviru, ki se izteka v Muro.

Območje je v zadnjem času vse bolj znano po pohodništvu in kolesarstvu. Ob reki so številne pohodniške poti.

Za to območje je značilna tradicija delitve kmetijskih zemljišč na parcelne pasove. Večja kmetijska zemljišča ob reki Muri, ki so nastala po regulaciji reke Mure na območjih, kjer se je voda prej razlivala, so neposredna posledica melioracije zemljišč reke in njene okolice. Takšen nazoren primer je območje Petanjcev, kjer na eni strani obstaja tradicionalna parcelacija, na drugi strani pa strnjena polja posegajo na območje rezervata Natura 2000, evropsko pomembnega varstvenega območja.

Plavček (Rana arvalis) je žaba, ki živi v mokricah in poplavnih gozdovih ob Muri, kjer se v plitvi vodi razmnožujejo in odlagajo mreste. Izogibajo se intenzivno obdelanim kmetijskih površinam.

Na območju med Petanjci in Gibino je opazna precejšnja razlika v rabi zemljišč skozi čas. Medtem ko se je intenzivnost kmetijstva med Petanjci in Bakovci v zadnjih desetletjih povečala, je proti Dokležovju, Bistrici in Gibini opazno opuščanje kmetijstva in postopno naravno pogozdovanje. V procesu deagrarizacije in zmanjševanja števila kmetijskih prebivalcev se neobdelana zemljišča pogosto dajejo v zakup večjim kmetom, ki so še preostali.

Zgornja slika prikazuje rezultate klasifikacije dveh satelitskih posnetkov Landsat. Iz grafa je razvidno, da so se kmetijske površine med letoma 1984 in 2020 zmanjšale, čeprav je v regiji še vedno veliko obdelovalnih površin. Zelena vegetacija (predvsem travniki) in urbana območja so se povečala, kar je tudi posledica dejstva, da sta bila pri klasifikaciji uporabljena različna senzorja satelitskih posnetkov (Landsat 5 in Landsat 8), ki prikazujeta različni nivo podrobnosti, zato so sami rezultati klasifikacije različni za oba posnetka. Reka in vodne površine se na tem območju v obdobju skoraj 40 let niso drastično spremenila.

Iz analiz historičnih posnetkov daljinskega zaznavanja, ki se osredotočajo na prostorske podatke, ki prikazujejo pokrajino od zgoraj, na tem območju ni bilo mogoče zaznati večjih sprememb v pokrajini. Vendar pa je ob spremljanju pripovedi domačinov, opravljanju terenskega dela ali opazovanju terenskih podatkovmogoče jasno opaziti prisotnost poglabljanja reke Mure ob njenih bregovih. To nas nauči, da nekatere prostorske spremembe niso vidne, če jih opazujemo le s ptičje perspektive.

 

Naslednji film opisuje procese erozije in poglabljanja struge reke Mure. Prikazani so primeri nizke vode zaradi gradnje hidroelektrarn v Avstriji ter pospešujoč učinek radikalnih regulacij rek skozi zgodovino. Poleg erozije je prikazan tudi primer človeških dejavnosti na okolje, ki rečna mokrišča spreminjajo najprej v prodišča, pozneje pa tudi v območja, pomembna za turizem in rekreacijo.

Naslednji film opisuje procese erozije in poglabljanja struge reke Mure. Prikazani so primeri nizke vode zaradi gradnje hidroelektrarn v Avstriji ter pospešujoč učinek radikalnih regulacij rek skozi zgodovino. Poleg erozije je prikazan tudi primer človeških dejavnosti na okolje, ki rečna mokrišča spreminjajo najprej v prodišča, pozneje pa tudi v območja, pomembna za turizem in rekreacijo.